Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1 Definicje

 1. Cennik dostawy – wykaz dostępnych kosztów i rodzajów dostawy, znajdujący się pod adresem www.provocater.pl
 2. Dostawa – usługa przewozowa wykonywana przez określonego przewoźnika, zgodnie z Cennikiem dostawy, która polega na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru zgodnego z zamówieniem.
 3. Dostawca – podmiot świadczący usługi przewozowe, z którym współpracuje Sprzedający w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Dowód zakupu – faktura, paragon lub rachunek wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535)
 5. Karta produktu – podstrona Sklepu Internetowego , w której zawarte są informacje dotyczące poszczególnego produktu.
 6. Przedsiębiorca –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca u Sprzedającego zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością
 7. Konsument–osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Koszyk – lista produktów oferowanych w Sklepie Internetowym sporządzona przez Kupującego.
 9. Kupujący – zarówno Przedsiębiorca, jak i Konsument.
 10. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany przez Kupującego swoim zamówieniu.
 11. Płatność – sposób dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę w sposób wymieniony w § 4 ust 4 Regulaminu.
 12. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. (Dz.U. 2014 poz. 827)
 13. Produkt – pojedyncza rzecz, która może być przedmiotem umowy, na podstawie Zamówienia złożonego przez Kupującego, a która jest podana w Sklepie Internetowym jako jednostka miary przy określeniu jego ceny.
 14. Przedmiot umowy – produkty i dostawa wybrane przez Kupującego w Zamówieniu
 15. Konto Kupującego - panel, uruchomiony na rzecz Kupującego przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Kupującego Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Kupującego.
 16. Sklep Internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.provocater.pl, za którego pośrednictwem Kupujący może złożyć zamówienie.
 17. Regulamin - niniejszy regulamin.
 18. Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w § 3 Regulaminu, która jest wymaganą do korzystania przez Kupującego ze wszystkich opcji oferowanych w Sklepie Internetowym.
 19. Sprzedający:
  Błysk Sp. z o.o.
  ul. Rolnicza 137
  44-336 Jastrzębie-Zdrój
  NIP: 633-20-61-578, REGON: 277670326
  zarejestrowany i widoczny w ewidencji KRS pod adresem: 0000032531
  Konto bankowe (płatność w złotówkach) 35 1050 1344 1000 0090 8102 8210
  Nazwa banku: ING Bank Śląski
 20. Czas dostawy przesyłki – czas gwarantowany lub deklarowany przez przewoźnika na jej dostarczenie.
 21. Czas wysyłki – czas jaki Sprzedający potrzebuje na przygotowanie przedmiotu do wysłania, od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 22. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827) w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93) w przypadku Przedsiębiorców.
 23. Użytkownik Serwisu- osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego poprzez przeglądanie jego zawartości.
 24. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 25. Wydanie rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba obejmie rzecz w posiadanie.
 26. Zamówienie – złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a
  Sprzedającym, określające:
  1. rodzaj produktów,
  2. ilość produktów,
  3. rodzaj dostawy,
  4. rodzaj płatności,
  5. miejsce wydania rzeczy,
  6. dane Kupującego.

§ 2 Warunki ogólne

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyłączeniem logotypów i zdjęć prezentowanych Sklepie Internetowym w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem oraz za pisemną zgodą Sprzedającego.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem
 3. Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których będzie on poinformowany przy składaniu zamówienia.
 4. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Informuje on natomiast o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym.
 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie istotnych postanowień umowy w celu pozyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w sposób:
  1. potwierdzenia zamówienia przez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy.
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.
 6. Sprzedający nie pobiera opłat za kontaktowanie się z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Kupujący będzie jednak ponosił koszty wynikające z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz usługi umożliwiające porozumiewanie się na odległość.
 7. Zakazane jest wykorzystywanie przez Kupującego, Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedającego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 8. Sprzedający informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione. Kupujący powinni stosować środki techniczne, które minimalizują powyższe zagrożenia (programy antywirusowe, programy chroniące tożsamość). Sprzedający nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie hasła.
 9. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Kupującego działalności, która naruszałaby interes Sprzedającego.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego, niezbędne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W celu utworzenia Konta Kupującego Kupujący zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 3. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Rejestracja nie jest konieczna.
 4. W celu Rejestracji, Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony w Sklepie Internetowym, a następnie przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Kupujący ustala indywidualne Hasło.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem. Poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, Kupujący akceptuje treść Regulaminu.
 6. Kupujący, po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, otrzymuje potwierdzenie Rejestracji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Kupującego, na podstawie której Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta Kupującego i dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji.

§ 4 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym jako czas wysyłki w Karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego.
 3. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie, o którym mowa w ust. 4 poniżej, Sprzedający wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy o czym poinformuje Kupującego, przesyłając mu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. Kupujący powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 dni roboczych, jeżeli wybrał formę płatności określoną w §4 ust. 6 pkt a lub b. 
   
 5. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 6. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego),
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Kupującego),
  3. płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
 7. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności (część z nich może być wielokrotnie powtarzana):
  1. dodanie do koszyka produktu,
  2. wybór rodzaju dostawy,
  3. wybór rodzaju płatności,
  4. wybór miejsca wydania rzeczy,
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 9. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 10. Przedmiot umowy wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego miejsca wydania rzeczy

§ 5 Dostawa

 1. Sprzedający zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o czasie wysyłki oraz o czasie dostawy przesyłki.
 2. Czas wysyłki oraz czas dostawy przesyłki podany w Sklepie Internetowym określony jest w dniach roboczych.
 3. Zamówienie dostarczane jest do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy, na wskazane w formularzu zamówienia przez Kupującego, miejsce wydania rzeczy.
 4. Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie gdy Kupujący stwierdzi ubytek lub uszkodzenie przesyłki, ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. Sprzedający, zgodnie z wolą Kupującego, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT określające przedmiot zamówienia oraz cenę.

§ 6 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną następujące nieodpłatne
  usługi:
  1. Newsletter,
  2. Prowadzenie Konta Kupującego,
  3. Informowanie o akcjach promocyjnych.
 2. Usługi wskazane w § 1 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Kupujących w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. W celu skorzystania z usługi Newsletter, Kupujący powinien wprowadzić swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedającego. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej, w której zawarte są informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedającego.
 6. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a klikając w odnośnik zamieszczony w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Kupującego. Każdy Newsletter kierowany do Kupujących zawiera informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
 7. Usługa Prowadzenie Konta Kupującego dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu i polega na udostępnieniu Kupującemu dedykowanego panelu w ramach Sklepu Internetowego, umożliwiającego Kupującemu modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 8. Kupujący, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedającemu żądanie usunięcia Konta Kupującego. W takim przypadku Konto Kupującego zostanie usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 9. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Kupującego na szkodę innych Kupujących lub Sprzedającego, naruszenia przez Kupującego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Sprzedający zawiadomi Kupującego o zablokowaniu dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 10. Usługa Informowanie o akcjach promocyjnych dostępna jest po wypełnieniu pola „telefon” w formularzu danych przy Rejestracji lub przy dokonywaniu zamówienia bez rejestracji. Usługa polega na informowaniu Kupującego o wszelkich akcjach promocyjnych organizowanych przez Sprzedającego.
 11. Kupujący, może w każdej chwili zgłosić Sprzedającemu rezygnację z usługi Informacji o promocjach. Rezygnację należy zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego.

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym w Sklepie Internetowym lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres poczty elektronicznej (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oznacza to, że Konsument ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (np. sprawdzić jego kompletność).
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 Reklamacje

 1. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedającego. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (sklep@provocater.pl), telefonicznie +48 609 426 077 lub listownie na adres: Błysk Sp. z o.o., Dział Zwrotów i Reklamacji, ul. Rolnicza 137, 44-336 Jastrzębie-Zdrój.
 2. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Konsument powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z opisem reklamacji na adres: Błysk Sp. z o.o., Dział Zwrotów i Reklamacji, ul. Rolnicza 137, 44-336 Jastrzębie-Zdrój.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Przedsiębiorca nabywający produkt ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Przedsiębiorca zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.
 6. Kupujący ma również możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Konsument może także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.
 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Sklepu Internetowego.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 5. Zamówienia realizowane są na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania go w Sklepie Internetowym. Sprzedający poinformuje zarejestrowanego Kupującego o zmianie Regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem, za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail. W wypadku, gdy Kupujący nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedającego, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy.
 6. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu naruszenia praw Kupującego.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl