Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1 Definicje

 1. Adres pocztowy - Błysk Sp. z o.o., ul. Rolnicza 137, 44-336 Jastrzębie-Zdrój
 2. Adres reklamacyjny: Błysk Sp. z o.o., ul. Rolnicza 137, 44-336 Jastrzębie-Zdrój
 3. Cennik dostawy – wykaz dostępnych kosztów i rodzajów dostawy, znajdujący się pod adresem www.provocater.pl
 4. Dane kontaktowe: Błysk Sp. z o.o. ul. Rolnicza 137, Jastrzębie-Zdrój; e-mail: sklep@provocater.pl      telefon: 609 299 879
 5. Dostawa – usługa przewozowa wykonywana przez określonego przewoźnika, zgodnie z Cennikiem dostawy, która polega na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru zgodnego z zamówieniem.
 6. Dostawca – podmiot świadczący usługi przewozowe, z którym współpracuje Sprzedający w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Dowód zakupu – faktura, paragon lub rachunek wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535)
 9. Karta produktu – podstrona Sklepu Internetowego , w której zawarte są informacje dotyczące  poszczególnego produktu.
 10. Przedsiębiorca –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca u Sprzedającego zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością
 11. Konsument–osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Koszyk – lista produktów oferowanych w Sklepie Internetowym sporządzona przez Kupującego.
 13. Kupujący – zarówno Przedsiębiorca, jak i Konsument.
 14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany przez  Kupującego swoim zamówieniu.
 15. Płatność – sposób dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę w sposób wymieniony w § 4 ust 4 Regulaminu.
 16. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. (Dz.U. 2014 poz. 827)
 17. Produkt – pojedyncza rzecz, która może być przedmiotem umowy, na podstawie Zamówienia złożonego przez Kupującego, a która jest podana w Sklepie Internetowym jako jednostka miary przy określeniu jego ceny.
 18. Przedmiot umowy – produkty i dostawa wybrane przez  Kupującego w Zamówieniu
 19. Konto Kupującego - panel, uruchomiony na rzecz Kupującego przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Kupującego Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Kupującego.
 20. Sklep Internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.provocater.pl, za którego  pośrednictwem Kupujący może złożyć zamówienie.
 21. Regulamin - niniejszy regulamin.
 22. Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w § 3 Regulaminu, która jest  wymaganą do korzystania przez Kupującego ze wszystkich opcji oferowanych w  Sklepie Internetowym.
 23. Sprzedający:

  Błysk Sp. z o.o.
  ul. Rolnicza 137
  44-336 Jastrzębie-Zdrój
  NIP: 633-20-61-578, REGON: 277670326
  zarejestrowany i widoczny w ewidencji KRS pod adresem: 0000032531
  Konto bankowe (płatność w złotówkach)40 1050 1070 1000 0023 1376 6970
  Nazwa banku: ING Bank Śląski

 24. Czas dostawy przesyłki – czas gwarantowany lub deklarowany przez przewoźnika na jej dostarczenie.
 25. Czas wysyłki – czas jaki Sprzedający potrzebuje na przygotowanie przedmiotu do wysłania, od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827) w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93) w przypadku Przedsiębiorców.
 27. Użytkownik Serwisu- osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego poprzez przeglądanie jego zawartości.
 28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 29. Wada fizyczna – niezgodność z umową rzeczy sprzedanej, a w szczególności jeżeli rzecz:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 30. Wada prawna – rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 31. Wydanie rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba obejmie rzecz w posiadanie.
 32. Zamówienie – złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, określające:
  1. rodzaj produktów,
  2. ilość produktów,
  3. rodzaj dostawy,
  4. rodzaj płatności, 
  5. miejsce wydania rzeczy,
  6. dane Kupującego.

§ 2 Warunki ogólne

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyłączeniem logotypów i zdjęć prezentowanych Sklepie Internetowym w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem oraz za pisemną zgodą Sprzedającego.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem
 3. Sprzedający jest zobowiązany świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których będzie on poinformowany przy składaniu zamówienia.
 5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Informuje on natomiast o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie istotnych postanowień umowy w celu pozyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w sposób:
  1. potwierdzenia zamówienia przez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy.
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.
 7. Sprzedający nie pobiera opłat za kontaktowanie się z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Kupujący będzie jednak ponosił koszty wynikające z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz usługi umożliwiające porozumiewanie się na odległość.
 8. Zakazane jest wykorzystywanie przez Kupującego, Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedającego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 9. Sprzedający informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione. Kupujący powinni stosować środki techniczne, które minimalizują powyższe zagrożenia (programy antywirusowe, programy chroniące tożsamość). Sprzedający nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie hasła.
 10. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedającego.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego, niezbędne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W celu utworzenia Konta Kupującego Kupujący zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 3. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Rejestracja nie jest konieczna.
 4. W celu Rejestracji, Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony w Sklepie Internetowym, a następnie przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Kupujący ustala indywidualne Hasło.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem. Poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, Kupujący akceptuje treść Regulaminu.
 6. Kupujący, po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, otrzymuje potwierdzenie Rejestracji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Kupującego, na podstawie której Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta Kupującego i dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji.

§ 4 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności (część z nich może być wielokrotnie powtarzana):
  1. dodanie do koszyka produktu,
  2. wybór rodzaju dostawy,
  3. wybór rodzaju płatności,
  4. wybór miejsca wydania rzeczy,
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego),
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Kupującego),
  3. płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
 5. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 6. Kupujący powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 dni roboczych, jeżeli wybrał formę płatności określoną w §4 ust. 4 pkt a) lub b).
 7. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Sprzedający wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy o czym poinformuje Kupującego, przesyłając mu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 8. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego.
 9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym jako czas wysyłki w Karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji .
 10. Przedmiot umowy wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego miejsca wydania rzeczy.

§ 5 Dostawa

 1. Sprzedający realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedający zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o czasie wysyłki oraz o czasie dostawy przesyłki.
 3. Czas wysyłki oraz czas dostawy przesyłki podany w Sklepie Internetowym określony jest w dniach roboczych.
 4. Zamówienie dostarczane jest do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy, na wskazane w formularzu zamówienia przez Kupującego, miejsce wydania rzeczy.
 5. Kupujący zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie gdy Kupujący stwierdzi ubytek lub uszkodzenie przesyłki, ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 6. Sprzedający, zgodnie z wolą Kupującego, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT określające przedmiot zamówienia oraz cenę.

§ 6 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną następujące nieodpłatne usługi:
  1. Newsletter;
  2. Prowadzenie Konta Kupującego;
 2. Usługi wskazane w § 1 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Kupujących w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. W celu skorzystania z usługi Newsletter, Kupujący powinien wprowadzić swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedającego. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej, w której zawarte są informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedającego.
 6. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a klikając w odnośnik zamieszczony w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Kupującego. Każdy Newsletter kierowany do Kupujących zawiera informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
 7. Usługa Prowadzenie Konta Kupującego dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu i polega na udostępnieniu Kupującemu dedykowanego panelu w ramach Sklepu Internetowego, umożliwiającego Kupującemu modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 8. Kupujący, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedającemu żądanie usunięcia Konta Kupującego. W takim przypadku Konto Kupującego zostanie usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 9. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Kupującego na szkodę innych Kupujących lub Sprzedającego, naruszenia przez Kupującego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Sprzedający zawiadomi Kupującego o zablokowaniu dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym w Sklepie Internetowym lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres poczty elektronicznej (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 8 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §7 ust. 9
 12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 13. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądania usunięcia wady.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem 2 lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 16. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 17. W terminach określonych w §8 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 19. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §8, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 20. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 21. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§ 9 Pliki cookies

 1. Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu Internetowego - Błysk sp. z o.o. ul. Rolnicza 137, 44-336 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 633-20-61-578.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl

§ 10 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedającemu w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204)
 3. Kupujący podając Sprzedającemu swoje dane osobowe przy składaniu zamówienia, do uruchomienia usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną oraz w innych przypadkach określonych w Regulaminie, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 4. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji oferowanych usług. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zbiór danych osobowych przekazanych zgłaszany jest przez Sprzedającego Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 6. Każdy kto przekaże Sprzedającemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Kupującego. Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedającego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.
 8. Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 9. Sprzedający przekazuje dane osobowe Kupującego Dostawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania Dostawy.
 10. W przypadku, gdy Kupujący wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przezSad Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.
 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Sklepu Internetowego.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący może skorzystać z mediacji (listy istniejących ośrodków mediacyjnych oraz stałych mediatorów udostępniane są przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych). Konsument może także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 6. Zamówienia realizowane są na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania go w Sklepie Internetowym. Sprzedający poinformuje zarejestrowanego Kupującego o zmianie Regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem, za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail. W wypadku, gdy Kupujący nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedającego, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy.
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu naruszenia praw Kupującego.
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl